สิ้งหม้อง

เป็นกลองที่มีขนาด รูปร่าง ลักษณะคล้ายคลึงกับกลองยาวของทางภาคกลาง สันนิษฐานว่ารับอิทธิพลมาจากภาคกลางหรือกลองยาวของพม่า เป็นกลองขึ้นหนังหน้าเดียว รั้งด้วยเส้นเชือกหรือเส้นหนัง ตรงกลางหน้ากลองไม่ได้ท่าด้วยลัก ตัวกลองทำด้วยไม้จริง เช่น ไม้มะม่วง หรือไม้ที่หาได้ในท้องถิ่น