อยุธยา

อยุธยา เป็นราชธานียาวนานที่สุดในประวัติศาสตร์แผ่นดินไทย รวมระยะเวลาทั้งสิ้น 417 ปี มีบทบาทสำคัญในฐานะต้นแบบด้านการเมือง การปกครอง การสร้างรากฐานทางเศรษฐกิจ และศูนย์กลางศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม ซึ่งตกทอดมาเป็นมรดกของชาวไทยในปัจจุบัน เด็กๆ จะได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ ขนบธรรมเนียมประเพณี เครื่องมือเครื่องใช้ อาหารการกิน และการละเล่นในอดีต