Read me 29 - page 10

ฉากที่
3 อาชี
พในละครไทย อาชี
พไหนที่
ใช่
เลย
กว่
า 90% ของพระเอกมาดเข้
ม จะมาพร้
อมเสื้
อสู
ทสี
ด�
แต่
งตั
วชุ
ดท�
ำงานทั
นสมั
ย มั
กจะเป็
นเจ้
าของธุ
รกิ
จ ไม่
เพี
ยงเท่
านั้
ธุ
รกิ
จในละครที่
ไม่
เคยให้
ผู
ชมรั
บรู
ว่
าเป็
นธุ
รกิ
จอะไร ก็
บั
งเอิ
ญเป็
กิ
จการที่
รุ
งเรื
อง ขายดี
จนพระเอกของเรารวยล้
นฟ้
า มี
สาวๆ มา
เกาะแกะกั
นมื
ดฟ้
ามั
วดิ
น จึ
งเกิ
ดค�
ำถามว่
าท�
ำไมตั
วละครส�
ำคั
ญจึ
งต้
อง
ประกอบอาชี
พนั
กธุ
รกิ
จ มองให้
ง่
าย นั
กธุ
รกิ
จสามารถเป็
นพื้
นฐาน
ของความรวย ซึ่
งเป็
นคุ
ณสมบั
ติ
ส�
ำคั
ญที่
ตั
วละครควรมี
ไม่
ว่
าจะเป็
พระเอก นางเอก พ่
อพระเอก หรื
อครอบครั
วนางเอก สร้
างอาชี
ที่
มี
ฐานะร�่
ำรวยเพื่
อแสดงถึ
งความสามารถที่
ตั
วละครจะท�
ำอะไรก็
ได้
ไม่
จ�
ำกั
ด พระเอกสามารถบิ
นไปง้
อนางเอกที่
ยุ
โรปได้
ทั
นที
นางเอก
สามารถเดิ
นซื้
อของแพงๆ ในสถานที่
สวยๆ ได้
อย่
างไม่
ขั
ดเขิ
น หรื
ฉากนั่
งโซฟาหรู
ในบ้
านหลั
งใหญ่
เยี่
ยงราชวั
ง ก็
ไม่
แปลกตา
เพราะตั
วละครทั้
งหมดมี
เงิ
นทองมากมายจากธุ
รกิ
จ ทั้
งหมด
จึ
งง่
ายต่
อการเขี
ยนบท ง่
ายต่
อการจิ
นตนาการให้
ตั
วละครสามารถ
ท�
ำอะไรก็
ได้
ไม่
เพี
ยงเท่
านั้
น การสร้
างตั
วละครให้
มี
อาชี
พที่
รวยล้
ฟ้
าสามารถเติ
มเต็
มความต้
องการของคนดู
ได้
อยู
หมั
ด เห็
นได้
จาก
ละครหลั
งข่
าวฉายภาพนั
กธุ
รกิ
จ ซึ่
งกลุ่
มคนดู
เป็
นคนเดิ
นดิ
นธรรมดา
มนุ
ษย์
เงิ
นเดื
อน แม่
บ้
าน หรื
อวั
ยรุ่
น ทั้
งหมดมี
ความฝั
นลึ
กๆ อยาก
จะมี
ชี
วิ
ตที่
ดี
มี
คุ
ณภาพชี
วิ
ตอย่
างตั
วละครที่
มี
พร้
อมทุ
กอย่
าง สามารถ
ใช้
เงิ
นได้
ไม่
จ�
ำกั
ด เชื่
อว่
าทั้
งหมดไม่
เคยโกรธเคื
องเมื่
อพระเอกเซ็
นเช็
จ�
ำนวนกว่
าพั
นล้
าน กลั
บยิ
นดี
ยิ้
มกริ่
มเอาใจช่
วย สวมบทเป็
นนั
กธุ
รกิ
โฉบเฉี่
ยว สามารถจั
ดการปั
ญหาธุ
รกิ
จได้
อย่
างอยู่
หมั
ด แต่
มองในมุ
กลั
บ อาชี
พนั
กธุ
รกิ
จยั
งเป็
นอาชี
พที่
สามารถสร้
างบทตั
วร้
ายได้
อย่
าง
สบายใจ เพราะไม่
กระทบต่
อวิ
ชาชี
พใดๆ เพี
ยงเติ
มบทตั
วร้
ายไปว่
ท�
ำธุ
รกิ
จผิ
ดกฎหมาย คดโกง เอาเปรี
ยบ ไม่
ยุ
ติ
ธรรม เท่
านี้
บทตั
วร้
าย
โหดเหี้
ยมก็
เกิ
ดขึ้
นได้
ง่
ายๆ คนดู
ก็
ไม่
สงสั
ย และพร้
อมจะเกลี
ยดชั
ตั
วละครนั
กธุ
รกิ
จขี้
โกงอย่
างแน่
นอน
ฉากที่
3.1
นั
กธุ
รกิ
จรู
ปหล่
อ เจ้
าของกิ
จการหมื่
นล้
าน
เคยสงสั
ยกั
นไหมว่
าในละครไทย ท�
ำไมพระเอกจึ
งมั
กนั่
งโต๊
ะวุ
นกั
บการเซ็
นเอกสารกองใหญ่
ท�
ำไมนางเอกจึ
งมี
เอกสารในมื
พร้
อมกั
บถื
อแฟ้
มเดิ
นไปมา และน่
าแปลกที่
ภาพในละครฉายในเห็
นพฤติ
กรรมของตั
วละครเพี
ยงเท่
านั้
น แต่
ผู
ชมสามารถรั
บรู
ได้
ทั
นที
ว่
าพระเอกมี
อาชี
พเป็
นนั
กธุ
รกิ
จ และนางเอกคนมี
อาชี
พเป็
นเลขานุ
การในบริ
ษั
ทเอกชนแห่
งหนึ่
ง จากความสงสั
ยเราจึ
งไปหาค�
ำตอบมา
ให้
ว่
า ตั
วละครในละครไทย มี
อาชี
พอะไร และอาชี
พที่
ว่
าส่
งผลกั
บนิ
สั
ยใจคอของตั
วละครให้
เป็
นแบบไหน เกี่
ยวข้
องกั
บการก�
ำหนด
บทบาทในเรื่
องยั
งไง ไปดู
กั
text
ฐาปะนี
ย์
สามั
คคี
Photo :
10
1,2,3,4,5,6,7,8,9 11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,...56
Powered by FlippingBook