Read me 29 - page 2

content
04
42
46
48
50
52
54
Cover Story
Speaker
My Space
Release Me
Review
TK News
TK Voice
Read Me 29 Egazine
March
april 2015
ผลิ
ตโดย
ส�
ำนั
กงานอุ
ทยานการเรี
ยนรู้
สั
งกั
ดส�
ำนั
กงานบริ
หารและ
พั
ฒนาองค์
ความรู้
(องค์
การมหาชน)
เลขที่
999/9
อาคารส�
ำนั
กงาน เซ็
นทรั
ลเวิ
ลด์
ชั้
น 17
ถนนพระราม 1 แขวงปทุ
มวั
น เขตปทุ
มวั
กรุ
งเทพฯ 10330
โทรศั
พท์
: 02 264 5963-5
โทรสาร: 02 264 5966
ที่
ปรึ
กษา
นายอารยะ มาอิ
นทร์
รองผู้
อ�
ำนวยการส�
ำนั
กงานบริ
หารและพั
ฒนาองค์
ความรู้
และผู้
อ�
ำนวยการส�
ำนั
กงานอุ
ทยานการเรี
ยนรู้
หั
วหน้
าฝ่
ายกิ
จกรรม
อั
ศริ
นทร์
นนทิ
หทั
บรรณาธิ
การบริ
หาร
ณั
ฐชนน มหาอิ
ทธิ
ดล
บรรณาธิ
การ
สหธร เพชรวิ
โรจน์
ชั
จารุ
วรรณ ชื่
นชู
ศรี
กองบรรณาธิ
การ
ปิ
ยภั
ทร นั
นทนรเศรษฐ์
รุ
จรวี
นาเอก
สหรั
ฐ นาสี
เคน
วิ
ชญ์
พล พลพิ
ทั
กษ์
ชั
ยุ
ทธชั
ย สว่
างสมุ
ทรชั
กิ
ตติ
ดิ
ษฐ์
ธนดิ
ษฐ์
สุ
วรรณ
ศุ
ภวิ
ทย์
น้
อมเกี
ยรติ
กุ
ฐาปะนี
ย์
สามั
คคี
ภคณั
ฐ ทาริ
ยะวงศ์
วรพล ถาวรวรานนท์
กราฟิ
กดี
ไซน์
เนอร์
สุ
รวี
พี
รพงศ์
พรรณ
ช่
างภาพ
อดิ
เดช ชั
ยวั
ฒนกุ
พิ
สู
จน์
อั
กษร
Read Me Team
ประสานงาน
สิ
ริ
รั
ตน์
จั
นทศรี
นวพร มาลาศรี
ชญาภา โตสุ
ทธิ
ศั
กดิ์
1 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,...56
Powered by FlippingBook