Read me 29 - page 3

EDITORIAL
ยุ
คสมั
ยที่
โทรทั
ศน์
ยั
งเครื่
องหนาเท่
าหลั
งคาบ้
าน ฉั
นเคยนั่
งดู
ละคร
ฉากนางเอกใส่
วิ
กใส่
หนวดปลอมตั
วเป็
นผู้
ชาย
นั่
นล่
ะฮะอย่
างที่
รู
กั
น แนบเนี
ยนชนิ
ดที่
ว่
าคนทั้
งโลกดู
ออก ยกเว้
พระเอกที่
โลกสวยมุ้
งมิ้
งดอกไม้
เบ่
งบานดู
ไม่
ออกอยู่
คนเดี
ยว
ไม่
เป็
นไร…การสร้
างความสมจริ
งด้
านโปรดั
กชั่
นอาจจะต้
องใช้
เวลา
สิ
บปี
ถั
ดมาโทรทั
ศน์
ลดความหนาเหลื
อแค่
ฝ้
าเพดาน ละครเรื่
องเดิ
ถู
กจั
บมารี
เมคใหม่
ฉั
นนั่
งดู
ละครฉากนางเอกใส่
วิ
กใส่
หนวดปลอมตั
วเป็
ผู้
ชาย คุ
ณพระ นึ
กว่
าอิ
นเซปชั่
นหรื
อเดจาวู
เหตุ
ใดสิ
บปี
ผ่
านไปความไม่
สมจริ
งบางอย่
างของละครไทยยั
งคงอยู
อย่
างคงเส้
นคงวา มั
นเป็
นขนบ เป็
นวั
ฒนธรรม เป็
นศิ
ลปะ เป็
นความยู
นี
เป็
นจุ
ดขาย เป็
นจุ
ดไม่
ขาย เป็
นความผิ
ดพลาด เป็
นแฟชั่
น หรื
อมั
นมี
เหตุ
ผล
อะไรที่
อธิ
บายเรื่
องนี้
ได้
อี
ค�
ำถามที่
ใครหลายคนอยากรู
แต่
ไม่
อยากถาม หรื
ออยากถามแต่
ไม่
รู
จะถามใคร วั
นนี้
Read me ช่
วยตั้
งค�
ำถาม และหาค�
ำตอบมาให้
คุ
ณแล้
ผมเชื่
อว่
า ทุ
กสิ่
งทุ
กสิ่
งอย่
างล้
วนมี
เหตุ
ผลรองรั
บเสมอ
ทำ
�ไมคนอ้
วนถึ
งมี
พุ
ง? ทำ
�ไมรุ้
งมี
เจ็
ดสี
? ทำ
�ไมแขกขายโรตี
? ทำ
�ไม
ฉั
นคนนี้
รั
กเธอ? - มั
นมี
เหตุ
ผลนะ
‘ละคร’ มั
กถู
กคำ
�ครหาว่
า ‘ไร้
สาระ’ มาโดยตลอด
แต่
ก่
อนที่
เราจะตราหน้
ามั
นว่
าไร้
เหตุ
ผล เราได้
ถามหาเหตุ
ผลกั
นหรื
ยั
ง?
หากละครไร้
สาระจริ
ง เหตุ
ใดมั
นยั
งอยู่
คู่
กั
บจอโทรทั
ศน์
ทั้
งยั
งขยาย
การผลิ
ต พั
ฒนาโปรดั
กชั่
น และคว้
าอั
นดั
บเรทติ้
งสู
งสุ
ดได้
อย่
างถล่
มทลาย
มาโดยตลอด สิ่
งนี้
สะท้
อนอะไรหรื
อเปล่
า?
หรื
อแท้
จริ
งหน้
าที่
ของละครคื
อการสร้
างความสุ
ขให้
กั
บคนดู
หาก
ละครยั
ดสาระความรู้
ลงไปอย่
างเดี
ยวคงมิ
อาจเรี
ยกได้
ว่
าเป็
นละคร ได้
หลากหลายคำ
�ถามโดดเด้
งเข้
ามาในหั
วอยู่
ตลอดเวลา ผมจึ
งทำ
� Read
Me เล่
มนี้
เพื่
อตั้
งคำ
�ถามและถามหาเหตุ
ผลของ ‘ความไม่
สมเหตุ
สมผล’
เพราะอย่
างไรก็
ตาม ผมเชื่
อว่
า สิ่
งนี้
สะท้
อนอะไรแก่
สั
งคมหรื
อเปล่
ไม่
แน่
นะครั
บ การที่
เราได้
มาเจอกั
นผ่
านตั
วอั
กษรในครั้
งนี้
อาจมี
เหตุ
ผลบางอย่
างก็
เป็
นไปได้
ความสนุ
กอย่
างหนึ่
งของผมเวลาฟั
งเพลง ภาพยนตร์
หรื
อละคร
สั
กเรื่
อง ผมมั
กคิ
ดตามเนื้
อหาในนั้
นว่
า ‘ไอ้
เหตุ
การณ์
แบบนี้
มั
นจะเกิ
ขึ้
นได้
จริ
งหรื
อ?’
เพราะอย่
างที่
เรารู
กั
นดี
ว่
าบางส่
วน (หรื
อหลายส่
วน) ของ
ภาพยนตร์
หรื
อละครนั้
นล้
วนเกิ
ดมาจากการอุ
ปโลกน์
ของมนุ
ษย์
จริ
งอยู่
ที่
มั
นอาจมี
พื้
นฐานมาจากชี
วิ
ตและประสบการณ์
จริ
งของเขา/เธอที่
เป็
นคน
แต่
ง แต่
ก็
เชื่
อได้
ว่
ามี
ไม่
น้
อยที่
มั
นถู
กแต่
งขึ้
นมา
ไม่
ต้
องถึ
งขั้
นภาพยนตร์
Sci-fi แบบมนุ
ษย์
ต่
างดาวบุ
กโลกหรื
อคน
กลุ่
มหนึ่
งบุ
กไปต่
อกรกั
บเอเลี่
ยน เอาแค่
เรื่
องในละครอย่
างการไม่
ถู
กกั
ระหว่
างสตรี
ที่
ด�
ำรงต�
ำแหน่
งนางเอก กั
บอี
กฝ่
ายหนึ่
งซึ่
งเป็
นแม่
สามี
ใน
เรื่
อง โอ๊
ะ ไม่
ลื
มที่
จะต้
องมี
ตั
วร้
ายในมาดผู
หญิ
งมั่
นใจที่
มี
ฝี
ปากระดั
มี
ดโกน หรื
อฉากเข้
าพระเข้
านางที่
ว่
าล้
มแล้
วปากโดนกั
น (!?) หลายที
ผมก็
อดคิ
ดไม่
ได้
ว่
า ‘ไอ้
เหตุ
การณ์
แบบนี้
มั
นจะเกิ
ดขึ้
นได้
จริ
งหรื
อ?’ เรื่
อง
ที่
‘บั
งเอิ
ญ’ ขนาดนี้
มั
นมี
จริ
งอยู่
บนโลกหรื
อ?
แต่
เมื่
อคิ
ดถึ
งเหตุ
การณ์
หลายอย่
างที่
เกิ
ดขึ้
นรอบตั
วให้
ดี
จากที่
เคยนั่
งเกาหั
วแกรกเพราะสงสั
ย ฉั
บพลั
นกลายเป็
นว่
าผมรู
สึ
กว่
าละคร
ต่
างหากที่
ตื้
นเขิ
น ไม่
ใช่
เพราะมั
นขาดความล�้
ำลึ
กซั
บซ้
อนหรื
อไร้
มิ
ติ
แต่
เป็
นเพราะว่
าเมื่
อตรวจสอบให้
ดี
เส้
นทางชี
วิ
ตของผมก่
อนจะสงสั
เรื่
องนี้
ฉากในอดี
ตที่
พ้
นผ่
านความบั
งเอิ
ญระดั
บ 0.000000000001%
หรื
อน้
อยกว่
ามาไม่
รู
กี่
ร้
อยกี่
พั
นล้
านครั้
งในแต่
ละวั
น หรื
อความบั
งเอิ
อี
ก 0.000000000001% หรื
อน้
อยกว่
าก่
อนที
จะมานั่
งกดแป้
นพิ
มพ์
เพื่
อเขี
ยนบทบรรณาธิ
การให้
คุ
ณ—ซึ่
งน่
าจะผ่
านความบั
งเอิ
ญระดั
0.00000000001% หรื
อน้
อยกว่
ามานั
บไม่
ถ้
วนครั้
งก่
อนที่
เราจะบั
งเอิ
ได้
สื่
อสารกั
นผ่
านอั
กษรตั
วนี้
เมื่
อคิ
ดถึ
งความบั
งเอิ
ญที่
ว่
า และลองค�
ำนวณด้
วยทั
กษะคณิ
ศาสตร์
ห่
วยๆ ของตั
วเองกั
บจ�
ำนวนประชากรที่
เราไม่
เคยรู้
ได้
ว่
าชี
วิ
ตของ
พวกเขาทั้
ง 7,000,000,000 กว่
าล้
านคนนั้
น ‘บั
งเอิ
ญ’ เจออะไรมาบ้
าง
ก็
ท�
ำให้
ผมพบว่
า ในโลกนี้
จะมี
สั
กกี่
สิ่
งที่
เกิ
ดขึ้
นไม่
ได้
และเป็
นจ�
ำนวน
ที่
อาจแปรเป็
นหลั
กฐานหนั
กแน่
นอี
กอย่
างของค�
ำยอดฮิ
ตที่
เขาว่
ากั
นว่
‘โลก...คื
อละคร’
จารุ
วรรณ ชื่
นชู
ศรี
|
บรรณาธิ
การ
สหธร เพชรวิ
โรจน์
ชั
|
บรรณาธิ
การ
ณั
ฐชนน มหาอิ
ทธิ
ดล
|
บรรณาธิ
การบริ
หาร
1,2 4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,...56
Powered by FlippingBook