Read me 29 - page 6

คนเราเจอปั
ญหามามากพอแล้
วทั้
งเรื่
องส่
วนตั
วและการ
ทำ
�งานต่
างๆ การจะหาความสนุ
กและความบั
นเทิ
งใส่
ตั
วเอง
เพื่
อผ่
อนคลายอารมณ์
และความเครี
ยด จึ
งเป็
นสิ่
งที่
จำ
�เป็
สำ
�หรั
บมนุ
ษย์
ทุ
กคน ละครโทรทั
ศน์
จึ
งมี
ไว้
เพื่
อตอบสนองสิ่
นั้
น เพราะเอาเข้
าจริ
ง นอกจากละครจะมี
ประโยชน์
ในเรื่
อง
ของความสนุ
กสนาน ความบั
นเทิ
ง และเติ
มเต็
มเรื่
องของภาษา
พู
ดแล้
ว ละครโทรทั
ศน์
ยั
งเป็
นตั
วช่
วยเสริ
มขวั
ญและกำ
�ลั
งใจ
ให้
กั
บผู้
ชมได้
เป็
นอย่
างดี
จึ
งไม่
แปลกใจที่
คนส่
วนใหญ่
จะ
หลงใหลและเคลิ
บเคลิ้
มไปกั
บเหล่
าพระ-นางหรื
อเหตุ
การณ์
ต่
างๆ ภายในเรื่
อง
สถานการณ์
เหล่
านั้
นอาจเกิ
ดขึ้
นจริ
งหรื
อไม่
จริ
งก็
ได้
ใน
ชี
วิ
ตประจำ
�วั
นของคนแต่
ละคน แต่
การที่
ละครโทรทั
ศน์
หรื
สถานการณ์
ดั
งกล่
าวถู
กจั
ดฉากขึ้
นมา เพื่
อให้
เราหลงใหลใน
ความชวนฝั
น มั
นเป็
นเพราะความปรารถนาอั
นแรงกล้
าของ
มนุ
ษย์
เองที่
อยากจะพบเจอกั
บเหตุ
การณ์
เหมื
อนอย่
างพระเอก
นางเอกบ้
าง ซึ
งละครโทรทั
ศน์
แบบพาฝั
นจะเห็
นได้
อย่
างเด่
นชั
ทำ
�ไมละครถึ
งต้
องทำ
�แบบนั้
น?
ก็
เพราะผู้
สร้
างเข้
าใจว่
า ทุ
กคนเครี
ยด ทุ
กข์
และเจอ
อุ
ปสรรคมามากพอแล้
ว การหลี
กหนี
ตั
วเองออกจากโลกแห่
ความเป็
นจริ
งที่
แสนโหดร้
าย สู
โลกที
เต็
มไปด้
วยอุ
ดมคติ
ฟุ
ฝั
นนั้
น ถื
อเป็
นช่
วงเวลาแห่
งความสุ
ขของเขา ถึ
งแม้
ว่
าจะเป็
เพี
ยงช่
วงเวลาสั้
นๆ เท่
านั้
น แต่
ขอให้
ได้
ดื่
มด�่
ำความสุ
ขสั
กนิ
ก็
คงจะดี
ไม่
น้
อยกั
บชี
วิ
ลองคิ
ดดู
สิ
ว่
า ถ้
าหากว่
า วั
นหนึ่
งคุ
ณไม่
มี
ละครโทรทั
ศน์
และหน้
าจอเต็
มไปด้
วยข้
อมู
ลและสาระความรู
ไม่
มี
ความ
บั
นเทิ
งอย่
างละครเลย คุ
ณคิ
ดว่
าจะเป็
นอย่
างไร
โลกนี้
คงอั
บเฉาน่
าดู
เพราะโลกของเราคื
อ...ละคร
ฉากที่
1.3
ละครกั
บความจริ
งที่
พยายามหลี
กหนี
กรมวิ
ชาการ กระทรวงศึ
กษาธิ
การ เคยพู
ดถึ
งความ
หมายของคำ
�ว่
า ‘ละคร’ เอาไว้
ว่
“ศิ
ลปะที่
เกิ
ดขึ้
นมาจากการนำ
�ภาพจากประสบการณ์
และจิ
นตนาการของมนุ
ษย์
มาผู
กเป็
นเรื่
องและจั
ดเสนอในรู
ของการแสดง โดยมี
นั
กแสดงเป็
นคนสื่
อความหมายและเรื่
อง
ราวต่
อผู้
ชม”
จากข้
อความนี้
ทำ
�ให้
เราเห็
นว่
า มนุ
ษย์
และละครผู
กพั
กั
นมาอยู่
ก่
อนหน้
านี้
แล้
ว ครู
ช่
าง - ชลประคั
ลภ์
จั
นทร์
เรื
อง
เคยกล่
าวกั
บนั
กเขี
ยนบทโทรทั
ศน์
คนหนึ
งเอาไว้
ว่
า องค์
ประกอบ
ของละครมี
พล็
อต มี
ตั
วละคร มี
เทคนิ
ค มี
วิ
ธี
การเล่
าเรื่
อง แต่
อะไรคื
อสิ่
งที่
สำ
�คั
ญที่
สุ
ด ครู
คนนั้
นตอบออกมาว่
า คาแร็
คเตอร์
และมนุ
ษย์
เป็
นสิ่
งที่
สำ
�คั
ญที่
สุ
ด เพราะมี
มนุ
ษย์
จึ
งมี
ละคร
ดั
งนั้
นแล้
ว มนุ
ษย์
จึ
งมี
บทบาทมากกั
บละคร เนื่
องจาก
ว่
าพั
ฒนาการขั้
นพื้
นฐานของมนุ
ษย์
เริ่
มจากการแสดงออก
ด้
วยท่
าทางการเคลื่
อนไหวและน�้
ำเสี
ยงเป็
นหลั
ก เรี
ยกได้
ว่
มี
สั
ญชาตญาณของการเลี
ยนแบบธรรมชาติ
มาตั้
งแต่
ก�
ำเนิ
ซึ่
งเครื่
องมื
อเหล่
านั้
นได้
วิ
วั
ฒนาการขึ
นมาเป็
นละคร เพื่
อใช้
ประโยชน์
ในการเล่
าเรื่
องแทนภาษาพู
ดที่
ยั
งไม่
สมบู
รณ์
ความ
สั
มพั
นธ์
นี้
จึ
งน่
าจะเป็
นค�
ำตอบได้
ว่
า ละครที
วี
จะมี
ไปเพื่
ออะไร
ก็
เพื่
อเป็
นเครื่
องมื
อในการศึ
กษาหาความรู
เกี่
ยวกั
บชี
วิ
ตของ
มนุ
ษย์
ด้
วยกั
นเอง ไม่
ว่
าจะเป็
นตั
วของผู
ชมหรื
อคนใน สั
งคมอื่
นๆ
เพื่
อให้
เราเข้
าใจถึ
งเหตุ
การณ์
สภาวะ และปั
ญหาที่
เกิ
ดขึ้
นใน
ชี
วิ
ต รวมถึ
งอาจน�
ำเหตุ
การณ์
ที่
ชมเหล่
านั้
น มาแก้
ไขปั
ญหา
ชี
วิ
ตที่
เกิ
ดขึ้
นได้
อี
กด้
วย โดยดู
ตั
วอย่
างจากละครที่
ฉายทาง
โทรทั
ศน์
ไม่
แน่
ว่
าบางที
คุ
ณอาจได้
รั
บค�
ำตอบดี
ๆ จากละคร
ที่
คุ
ณดู
อยู่
ก็
เป็
นได้
ฉากที่
1.2
มนุ
ษย์
กั
บละคร
6
1,2,3,4,5 7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,...56
Powered by FlippingBook