Read me 29 - page 8

พระเอกพู
ดจากระเซ้
าเย้
าแหย่
แทงใจด�
ำนางเอก
นางเอกโกรธเลื
อดขึ้
นหน้
า ทนไม่
ไหวจึ
งต้
องวิ่
งหนี
ไปไกล
พระเอกวิ่
งตามหลั
งมาติ
ดๆ แต่
ก็
พบว่
าสถานที่
ตรงหน้
กลายเป็
นป่
ารกเสี
ยแล้
ฟ้
าเริ่
มมื
ด จากความโกรธกลายเป็
นต้
องช่
วยกั
นหาทาง
ออกจากป่
า จู
ๆ ฝนก็
เริ่
มตก กระท่
อมร้
างก็
ปรากฏตรงหน้
ไม่
มี
ทางอื่
นนอกจากรี
บเข้
าไปหลบ
นางเอกได้
ตกเป็
นของพระเอกในที่
สุ
ด...
นี่
คื
อฉากที่
ท�
ำให้
ละครไทยถู
กมองว่
า ‘น�้
ำเน่
า’ ก็
ว่
าได้
และเป็
นหนึ่
งในฉากจ�
ำอมตะตลอดกาลของละครไทย ไม่
ว่
จะกี่
ยุ
คกี่
สมั
ยฉากนี้
ก็
ไม่
เคยหายไป เพราะเป็
นฉากสุ
ดโรแมนติ
แสนคลาสสิ
กที่
ท�
ำให้
พระเอกและนางเอกพบรั
กกั
นอย่
าง
ง่
ายดาย ในระหว่
างที่
ความสั
มพั
นธ์
ของทั้
งสองในเรื่
องยั
งไม่
พั
ฒนาไปถึ
งไหน จู่
ๆ ก็
ต้
องมี
เหตุ
การณ์
บั
งเอิ
ญอะไรสั
กอย่
าง
ที่
ท�
ำให้
ทั้
งสองต้
องเข้
าหลงป่
าไปพร้
อมกั
น จากที่
เคยเกลี
ยด
กั
นปานจะเหยี
ยบหน้
ากั
นอยู
แล้
ว แต่
แค่
พอได้
เข้
ากระท่
อม
กลางป่
าเมื่
อไร พระเอกกั
บนางเอกเป็
นต้
องได้
(รั
ก) กั
นทุ
กที
ราวกั
บสถานที่
แห่
งนี้
มี
มนต์
ขลั
งอะไรบางอย่
างในลั
กษณะเดี
ยว
กั
บห้
องหอรอรั
กก็
ว่
าได้
มี
ฉากนี้
เพื่
อ?
เป็
นสู
ตรยอดนิ
ยมในการเขี
ยนบทให้
มี
การเล่
าเรื่
อง
ที่
กระชั
บ เพราะล�
ำพั
งละครที่
มี
เพี
ยงแค่
15 ตอน คงไม่
สามารถปู
เรื่
องราวทั้
งหมดว่
ากว่
าจะรั
กกั
นให้
เหมื
อนช่
วงเวลา
ในชี
วิ
ตจริ
งได้
จึ
งจ�
ำเป็
นต้
องใช้
ฉากนี้
เพื่
อย่
นระยะเวลานั่
นเอง
เรี
ยกได้
ว่
าปู
เรื่
องมาว่
าทั้
งคู
เกลี
ยดกั
นขนาดไหน ฉากนี้
ฉาก
เดี
ยวจะหั
กมุ
มเรื่
องราวทั้
งหมดให้
พระเอกและนางเอกรั
กกั
ได้
ในชั่
วข้
ามคื
น ซึ่
งถ้
าหากมองไปให้
ลึ
กกว่
านั้
น สถานที่
อย่
าง
กระท่
อมกลางป่
าไม่
ต่
างอะไรกั
บโรงช�
ำเรา ที่
คนเขี
ยนบท
ต้
องการให้
นางเอกต้
องตกเป็
นของพระเอกให้
ได้
ภายในหนึ
คื
น โดยใช้
ก�
ำลั
งของเพศชายขื
นใจเพศหญิ
ง จะด้
วยบรรยากาศ
พาไปหรื
อเหตุ
ผลใดก็
ตามแต่
แม้
ในแง่
ศี
ลธรรมอาจไม่
ถู
กต้
อง
นั
ก แต่
ไม่
ว่
าอย่
างไรก็
ตาม การกระท�
ำในกระท่
อมเป็
นเพี
ยง
จุ
ดเริ่
มต้
นที่
ท�
ำให้
ทั้
งสองเริ่
มมี
ความรั
กต่
อกั
นภายในใจเท่
านั
กว่
าที่
จะลงเอยกั
นจริ
งๆ คงต้
องลากยาวไปถึ
งตอนจบนู่
นเลย
ที
เดี
ยว และอี
กจุ
ดประสงค์
หนึ่
งก็
เพื่
อเสริ
มความโรแมนติ
กเจื
ออี
โรติ
ให้
ผู้
ชมสาวๆ หนุ่
มๆ ได้
จิ
กหมอนนอนเพ้
อไปตามๆ กั
ฉากที่
2.1
กระท่
อมกลางป่
า คื
นเดี
ยวก็
รั
กกั
นได้
8
1,2,3,4,5,6,7 9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,...56
Powered by FlippingBook