Read me 29 - page 9

พระเอกกั
บนางเอกจู
งมื
อกั
นมาริ
มชายหาด
ทั้
งสองสบตากั
นด้
วยความเข้
าใจ
พระเอกบรรจงจู
บที่
หน้
าผากของนางเอก
ก่
อนจะสั
ญญาว่
าจะรั
กกั
นไปจนวั
นตาย
ภาพกว้
างฉายให้
เห็
นคนสองคนกอดกั
พระอาทิ
ตย์
ส่
องแสงสี
ส้
มสะท้
อนผิ
วทะเลสวยงาม
จบบริ
บู
รณ์
...
เป็
นภาพจ�
ำติ
ดตาติ
ดใจแฟนละครทุ
กคน ที่
เรื่
องราวความรั
กจ�
ำต้
องไป
สมหวั
งกั
นที่
ริ
มทะเลสวยๆ แม้
ว่
าเรื่
องราวทั้
งหมดที่
เกิ
ดขึ้
นก่
อนหน้
านั้
นในเรื่
อง
จะเกิ
ดขึ้
นในบ้
านหรื
อในคฤหาสน์
หลั
งโต แต่
เมื่
อเรื่
องราวด�
ำเนิ
นมาถึ
งจุ
ดสิ้
นสุ
เมื่
อไร เส้
นเรื่
องจะต้
องน�
ำพาให้
พระเอกและนางเอกเดิ
นทางไปยั
งสถานที่
อั
สวยงามอย่
างทะเลเป็
นแน่
แท้
มี
ฉากนี้
เพื่
อ?
โดยธรรมชาติ
ของคนเรา เวลาที่
นึ
กถึ
งเรื่
องราวดี
ๆ มี
ความสุ
ขที่
เคย
ผ่
านเข้
ามาในชี
วิ
ต ภาพความทรงจ�
ำอั
นสวยงามมั
กจะมาพร้
อมกั
บฉากหลั
งอั
สวยงามเช่
นกั
น เช่
น เวลานึ
กถึ
งคนรั
กก็
มั
กจะนึ
กถึ
งตอนที่
ไปเที่
ยวสถานที่
แห่
หนึ่
งด้
วยกั
น ‘ทะเล’ นั
บได้
ว่
าเป็
นสถานที่
สุ
ดโรแมนติ
กแห่
งหนึ่
งที่
คู
รั
กนิ
ยมไป
เที่
ยวด้
วยกั
น และในทางกลั
บกั
น ทะเลก็
ยั
งเป็
นสถานที่
ที่
เป็
นตั
วแทนของความเจ็
ปวดจากความรั
กอี
กด้
วย ในเมื่
อละครโทรทั
ศน์
เป็
นการสร้
างโลกในอุ
ดมคติ
ให้
ผู
ชมได้
เข้
าไปสั
มผั
ส จุ
ดสิ้
นสุ
ดของเรื่
องราวในละครจึ
งจ�
ำเป็
นต้
องแฮปปี
เอ็
นดิ้
ง มี
ความ
สุ
ขอย่
าง หลี
กเลี่
ยงไม่
ได้
ไหนๆ พระเอกและนางเอกจะได้
ลงเอยกั
นทั้
งที
ภาพ
ที่
ออกมาจึ
งต้
องสร้
างสรรค์
ให้
ออกมาสวยงามที่
สุ
ด ทะเลจึ
งเป็
นตั
วเลื
อกยอด
นิ
ยมส�
ำหรั
บการถ่
ายท�
ำฉากจบของละครส่
วนใหญ่
เพราะเป็
นสถานที
ที
ทุ
กคน
เข้
าใจร่
วมกั
นว่
าเป็
นสถานที่
แห่
งความรั
กสุ
ดโรแมนติ
ก ทะเลยอดฮิ
ตที่
นิ
ยมไป
ถ่
ายท�
ำ เช่
น ปราณบุ
รี
จ.ประจวบคี
รี
ขั
นธ์
, เกาะสี
ชั
ง จ.ชลบุ
รี
แม้
ว่
าละครใน
ยุ
คหลั
งจะเปลี่
ยนแปลงไปถ่
ายท�
ำกั
นที่
สถานที่
ท่
องเที่
ยวยอดฮิ
ตอย่
างดอยม่
อนแจ่
จ.เชี
ยงใหม่
, ไร่
องุ
น Silver Lake จ.ชลบุ
รี
หรื
อกระทั่
งรี
สอร์
ตสุ
ดหรู
อย่
าง Swiss
Valley Hip Resort อ.สวนผึ้
ง จ.ราชบุ
รี
แต่
สถานที่
ทั้
งหมดนี้
ก็
ได้
ชื่
อว่
าสวยงาม
โรแมนติ
ก และห้
อมล้
อมไปด้
วยธรรมชาติ
สมกั
บเป็
นฉากจบที่
จะติ
ดตรึ
งในใจ
ของผู้
ชมละครไปอี
กนาน
ฉากที่
2.2
ทะเลสวยฟ้
าใส แฮปปี้
เอ็
นดิ้
งจบบริ
บู
รณ์
แน่
นอน
รู้
หรื
อไม่
ว่
า คฤหาสน์
หรู
หลั
งโต
โลเกชั่
นยอดฮิ
ตในการถ่
ายละครแทบ
ทุ
กเรื่
อง ถ้
าเป็
นคฤหาสน์
ราคา 100 ล้
าน
บาทขึ้
นไป ราคาเช่
าจะอยู่
ที่
ประมาณ
35,000 - 50,000 บาทต่
อวั
น ปั
จจุ
บั
ราคาเช่
าคฤหาสน์
ที่
แพงที่
สุ
ดอยู่
ที่
100,000 บาทต่
อวั
น อย่
าง คฤหาสน์
ปรารถนาวนาลั
ย ในละครเรื
อง กี่
เพ้
ตั้
งอยู่
ที่
อ.องครั
กษ์
จ.นครนายก
ที่
มา
9
1,2,3,4,5,6,7,8 10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,...56
Powered by FlippingBook