บรรเลงเพลงเดี่ยว-ปี่แนหลวง |  บรรเลงเพลงเดี่ยว-ปี่แนน้อย |
  เพลงไล่ระดับเสียง-ปี่แนหลวง |  เพลงไล่ระดับเสียง-ปี่แนน้อย |