เสียงตีเปิด |  เสียงตีปิด |  บรรเลงเพลงเดี่ยวเร็ว |  บรรเลงเพลงเดี่ยวช้า |