ขลุ่ยเพียงออเป็นขลุ่ยขนาดกลางซึ่งกำหนดให้มีเสียงประจำตัวว่า "เสียงเพียงออ" ตัวเลาขลุ่ยมีความยาวประมาณ 45 ซม. กว้างประมาณ 2.5 ซม. ใช้บรรเลงทั่วไปในวงเครื่องสาย มโหรี ปี่พาทย์ไม้นวม ปี่พาทย์ดึกดำบรรพ์ ทั้งยังเป็นหลักในการเทียบเสียงเครื่องดนตรีในวง