พระราชพิธีในรัชสมัย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช

การประกอบพิธีกรรม หรือ ?พระราชพิธี? นับได้ว่าเป็นพระราชกรณียกิจของพระมหากษัตริย์ ทั้งนี้เป็นเพราะพระราชพิธีต่างๆ เป็นเครื่องหมายแสดงออกถึงความยิ่งใหญ่ และความศักดิ์สิทธิ์แห่งทิพยภาวะของพระมหากษัตริย์ให้เป็นที่ปรากฏแก่สายตาโลก ในฐานะที่ทรงเป็นเทพเจ้าและทรงเป็นประธานในพระราชพิธีที่ทรงประกอบขึ้นให้ถูกต้อง เพื่อความเจริญรุ่งเรืองของราชอาณาจักร และพระราชอำนาจอันชอบธรรมของพระองค์ ซึ่งพระราชพิธีสำคัญต่างๆ สำหรับราชอาณาจักรนับเนื่องจากสมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นต้นมา จนถึงปัจจุบัน สามารถแบ่งได้เป็น ๒ ประเภท คือ พระราชพิธีประจำ และพระราชพิธีจร